Vedtægter

Vedtægter for Yngre Pædiatere


§1 Formål
1. Foreningens navn er ”Yngre Pædiatere” og forkortes ”YP”.
2. Foreningens formål er at varetage de faglige og uddannelsesmæssige
interesser for læger, som ønsker at uddanne sig til, eller er i færd med at
uddanne sig til speciallæge i pædiatri i Danmark
3. Foreningen er tilsluttet Lægevidenskabelige Selskaber


§2 Medlemmer
1. Stemmeberettigede medlemmer kan optages blandt dansk autoriserede
læger, som ønsker at uddanne sig til, eller er speciallæge i pædiatri.


§3 Indmeldelse, udmeldelse og kontingent
1. Indmeldelse og udmeldelse sker jævnfør de af bestyrelsen bestemte
retningslinjer.
2. Medlemmer i kontingentrestance udmeldes administrativt jf. Lægeforeningens
retningslinjer.
3. Et medlem kan ekskluderes hvis denne ikke respekterer det danske
lægeløfte, dansk lov om lægelig virksomhed, disse vedtægter eller
beslutninger, som er gyldigt vedtaget af generalforsamlingen. En eksklusion
skal begrundes sagligt og skriftligt af bestyrelsen, samt godkendes af den
nærmest følgende generalforsamling.


§4 Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med årsmødet i oktober
eller november.
3. Indkaldelse til generalforsamling udsendes via mail med minimum 6 ugers
varsel.
4. Indkomne forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før, således
de kan udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
5. Indkaldelse skal indeholde en dagsorden med minimum de følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af referent.
c. Formandens årsberetning
d. Godkendelse af det reviderede regnskab og præsentation af budget for
næste regnskabsår.
e. Fastlæggelse af kontingent
f. Indkomne forslag til behandling
g. Valg til bestyrelse.
h. Valg af 2 revisorer.
6. Ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret og kan
opstille til YP´s bestyrelse. Ønske om opstilling skal meddeles bestyrelsen,
evt. først på generalforsamlingen.
7. På generalforsamlingen træffes afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde
af stemmelighed ved bestyrelsesvalg foretages der lodtrækning. Såfremt bare
et medlem ønsker det skal afstemningen foregå skriftligt. Ethvert medlem er
berettiget til at brevstemme på de opstillede kandidater. Medlemmet er selv
ansvarlig for at stemmen når frem til generalforsamlingen.
8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen
eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Indkaldelsen skal
ske inden 4 uger fra kravets fremsættelse med 14 dages varsel. Med
indkaldelsen skal følge en begrundelse for afholdelsen af den ekstraordinære
generalforsamling, formuleret af dem der har begæret den.


§5 Bestyrelsens konstituering, arbejde og mandat.
1. Foreningen ledes af bestyrelsen bestående af 8 medlemmer, som konstituerer
sig selv med en Formand, en Næstformand og en kasserer. Valg til
bestyrelsesmedlem gælder for 2 år alternerende, således halvdelen af
bestyrelsen er på ordinært valg hvert år. Umiddelbart genvalg kan finde sted,
dog sådan at man højest kan sidde i bestyrelsen i en ubrudt periode på 6 år.
2. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt og er beslutningsdygtig ved
deltagelse af et flertal af medlemmerne. Afstemninger afgøres ved simpelt
flertal, hvor Formandens (og ved dennes frafald, Næstformandens) stemme er
udslagsgivende ved stemmelighed. Der føres referat over bestyrelsens
beslutninger.
3. Bestyrelsen træffer selv beslutning vedrørende den daglige drift, herunder
spørgsmål om likviditet, deltagergebyr ved arrangementer og udpegning af
repræsentanter til udvalgsarbejde i og udenfor foreningen.
4. Formanden kan sammen med enten Næstformanden eller Kasseren tegne
foreningen udadtil.
5. Formanden er som udgangspunkt udpeget til YPs bestyrelsespost i Dansk
Pædiatrisk Selskab. Et andet bestyrelsesmedlem kan dog udpeges ved
behov.
6. Udpegning af repræsentanter til anden end i stk. 5 beskrevet udvalgsarbejde
udenfor foreningen gøres ved skriftligt opslag præciseret af bestyrelsen. Alle
stemmeberettigede medlemmer kan ansøge.


§6 Hæftelse
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver
tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§7 Økonomi
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
2. Den ordinære generalforsamling fastsætter næste års kontingent.
3. Bestyrelsen fastsætter internt en målsætning for foreningens likviditet,
således den daglige drift kan opretholdes uforstyrret. Ved større utilsigtet
opbygning af foreningens egenkapital skal bestyrelsen udarbejde en plan for
benyttelse af disse midler i henhold til foreningens formål.


§8 Vedtægtsændring, foreningens opløsning og datering
1. Ændring af disse vedtægter kræver 2/3 af de afgivne stemmer ved
generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer udsendes samtidigt med
indkaldelse til generalforsamling eller senest 2 uger før denne.
2. Foreningen kan opløses såfremt det vedtages på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med dette som eneste beslutningspunkt på dagsordenen.
Dette kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Foreningens eventuelle formue skal
efter opløsning udloddes til formål der ligger i naturlig forlængelse af
foreningens formål.
3. Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen d. 1. november
2019 og erstatter herved tidligere vedtægter.


Dato: 1/11-2019
-------------------- -------------------
Formand     

Gylli Mola     

Dirigent

Katrine B. Spangenberg

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få seneste nyt om kurser og uddannelse.
.