Vedtægter

Vedtægter

 1. Foreningens navn er Yngre Pædiatere.
 2. Foreningens formål er at varetage de faglige interesser for læger, organiseret i Fayl, som ønsker at uddanne sig til, eller er, speciallæger i pædiatri i Danmark.

Medlemsskab

 1. stk. 1 Som stemmeberettigede medlemmer optages medlemmer af Foreningen af Yngre´Læger som er, eller agter at uddanne sig til,
  1. speciallæger i pædiatri.
  2. Indmeldelse sker elektronisk via hjemmesiden.
  3. Udmeldelse sker skriftligt eller via mail med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et regnskabsår.
  4. Medlemmer som på trods af rykkerskrivelse er i mindst 1 års kontingent restance udmeldes af foreningen.

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august eller september.
 3. Indkaldelse til generalforsamling udsendes via mail med minimum 2 ugers varsel.
 4. Indkaldelse skal indeholde en dagsorden med følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Beretning ved formanden eller dennes stedfortræder.
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne med begrundelse.
  6. Fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg til bestyrelse.
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Ethvert medlem, der er stemmeberettiget, kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 4 uger før ordinær generalforsamling få en sag optaget som punkt på dagsorden.  
 5. Ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret og kan opstille til YP´s bestyrelse. Ønske om opstilling skal meddeles bestyrelsen, evt. først på generalforsamlingen. Såfremt bare et medlem ønsker det skal afstemningen foregå skriftligt. På generalforsamlingen træffes afgørelse ved simpel temmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages der lodtrækning. Ethvert medlem er berettiget til at brevstemme på de opstillede kandidater. Medlemmet er selv ansvarlig for at stemmen når frem til generalforsamlingen.
 6. Ændringer i foreningens vedtægter kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer udsendes samtidigt med indkaldelse til generalforsamling.
 7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Indkaldelsen skal ske inden 14 dage fra kravets fremsættelse med 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en begrundelse for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling, formuleret af dem der har begæret den.
 8. Bestyrelsen består af 7 medlemmer som konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer. Valg som bestyrelsesmedlem gælder for 2 år alternerende, således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Umiddelbart genvalg kan finde sted, dog sådan at man højest kan sidde i bestyrelsen i en ubrudt periode på 6 år.
 9. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen med mindre mindst 4 medlemmer stemmer for. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Yderligere bestemmelser

 1. Kandidater til DPS´s bestyrelse og udvalg under DPS kan samtidig være medlem af Yngre Pædiateres bestyrelse.
 2. Regnskabsåret går fra 1. juni til 31. maj. Regnskabet afsluttes og fremsendes til revisorerne senest 1. juli. Det reviderede regnskab med revisorernes bemærkninger skal tilbagesendes til kassereren senest 1. august.
 3. Foreningen kan opløses såfremt det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med dette punkt på dagsordnen med 2/3 af de afgivne stemmer.
 4. Nærværende vedtægter træder i kraft 25. august 2006.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få seneste nyt om kurser og uddannelse.
.